Handledning

Förebygg hälsa och hjälp medarbetare att hantera ohälsa och tillfriskna 

Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

Handledning för medarbetare

Många anlitar en extern handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. Handledningen sker i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter.

Handledning för chefer

Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Då chefskap ofta är ensamt kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

Handledning för chefer kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.

 

Kostnaden för ohälsa är mycket hög för företag. Det är inte lönsamt att ha medarbetare som inte kan utföra sina uppdrag, mår dåligt fysiskt, känslomässigt, psykiskt och andligt. På sikt blir det en personlig ohälsa även ett problem för företaget.

Ohälsa kan bero på olika faktorer. Det kan vara faktorer som kommer från omgivning (t ex kriser, flytt, dödsfall i familj, skilsmässor osv) och från inre omgivning (t ex barndomstrauma, tidigare erfarenheter som inte har bearbetat klart och står kvar inom sig, felaktig kost som leder till brist på proteiner, energi i kroppen och det kan påverka det generella måendet).

Ohälsa kan också komma från att medarbetare placeras i uppgifter där den inte har några talanger eller kan själv känna av en inre utveckling. Detta kan bero på icke-medvetenhet av medarbetarens talanger, utmaningar, blockeringar osv. Icke-medvetenhet kan komma från medarbetaren själv eller från ledare, kollegor, HR och så vidare.

En resa mot egen utveckling och expansion

I livet går vi människor i en resa mot inre utveckling och det är ganska vanligt att det finns både skuggsidor  och ljus inom oss. Dessa skuggor ska belysas så att vi kan lära mer om vår helhet och hur vi kan förkroppsliga vår bästa, den bästa version av oss själva. Ofta går många människor ut i livet med fler skuggor utan att känna till ens eget ljus eller hur de kan lyckas med det de vill i livet, även om det betyder att få glädje, tillfredställelse, mer tid med familj, lugnet, ro, kärlek, pengar, hälsa osv.

Inre och yttre faktorer samverkar och reproducerar varandra under livets gång. Att förebygga hälsa är därför viktigt inte bara för arbete men för människan i helheten. Det är dock svårt för ledare och någon från samma miljö och företag att förstå hela situationen. Medarbetare/individen som mår dåligt berättar inte alltid eller kanske inte ens vet vad som är fel. Ibland vet man bara det som går fel när resultatet blir tydligt: t ex via sjukdomar och fysiska diagnoser, depressioner, utmattning osv. Många människor lider i tystnaden, speciellt i ett land som Sverige när många har ensam hushåll.

Andel människor som lever eller upplever våld i någon del av sitt liv är stort. Det kan vara missgynnande relationer som inte går att bryta. Det kan också vara relationer till människor som representerar auktoritet och makt i ens liv. Ibland kan man behålla ett arbete bara för ersättning eller inkomst men inte finna glädje och tillfredställelse.

Det finns oändliga faktorer som kan gå fel och därför är det viktigt att, först och främst, öka individens kunskap om sig själv om medvetna och omedvetna faktorer som kan leda till ohälsa, isolering, depression, utmattning, över-arbete, brist på livsglädje, meningslöshet, inre konflikter, ångest, rädslor osv. Ibland är det helt enkelt så att man sitter fast i sin utveckling och vet inte vart man ska.

 

Du kan nu kontakta oss för att skräddasy tillsammans en lösning som passar problembilden i ditt företag, stötta och förebygga dina medarbetarens hälsa. Det kan handla t ex om enskilda sessioner ni kan boka, workshops och föreläsningar. I arbetet ingår praktiska lösningar och medarbetare lär sig verktyg som kan hjälpa denne mot hälsa eller att behålla sin hälsa.

 

En holistisk coachingsession innebär empowerment, eftersom hela människan tas upp – fysiska, emotionella, mentala, andliga faktorer. Där kommer även omedveten information via mediumskap och olika verktyg vi kan använda för att hitta det som skapar problemet (roten) via tex hypnos.

Du är välkommen att prova på en session själv för att se om det är något för era kollegor, ledare och verksamheten generellt. Kontakta gärna här.